Shopping cart

close
  • No products in the cart.

Return To Shop

ALGEMENE VOORWAARDEN

LEVERINGSTERMIJN

Enkel bij reservatie vooraf kunnen wij een verkorte leveringstermijn  garanderen. Bij iedere bestelling wordt u bij het bevestigen hiervan een vermoedelijke leverdatum doorgegeven. De productie zal pas starten wanneer uw bestelling compleet is (ontvangst van de nodige gegevens samen met de kalibers en/of uitvoeringstekeningen), en na het goedkeuren van de definitieve prijsofferte, dit om misverstanden te vermijden.

RESERVATIES

Bestellingen met een voorafgaande reservatie krijgen steeds voorrang op de bestellingen zonder reservatie.

UITVOERIGSTEKENINGEN EN/OF KALIBERS

Op de kalibers/uitvoeringstekeningen staat steeds volgende informatie

vermeld:

– Naam klant – referentie

– Materiaal / oppervlakteafwerking (poli, verzoet, …) / dikte

– Randafwerking (Indien met een doublure de hoogte en de dikte van de doublure vermelden)

– Exacte positie en type van de spoelbakken/spoeltafels/lavabo’s aanduiden samen met de vermelding opbouw/vlakbouw/onderbouw (bv. 80mm van de voorkant, 80mm tussen beide spoelbakken, …)

– Exacte positie en de grootte van de kookplaat/friteuse/grill aanduiden samen met de vermelding opbouw/vlakbouw

– Het center van kraangaten en/of andere gaten aanduiden samen met de vermelding van de diameter.

– Voegen aanduiden

– Indien niet haaks, aanduiden welke kanten schuin lopen

– Op kalibers die gemaakt zijn uit meerdere delen, duidelijke paringstekens aanduiden op aansluitende stukken

– Alle lengtes en breedtes noteren op de kalibers. Deze genoteerde afmetingen hebben ten allen tijde voorrang op de kaliber ook wanneer deze van elkaar zouden verschillen door bvb. krimpproces.

– Indien er nog opstanden en/of andere delen achterkomen, gelieve de maten te vermelden zodat er voldoende materiaal voorbehouden blijft om kleurverschil te vermijden.

OPMETEN EN PLAATSEN

U kan steeds beroep doen op onze opmetingdienst en/of plaatsingsdienst. Opmeting en plaatsing worden door professionelen uitgevoerd.

OPMETING

Gelieve ervoor te zorgen dat de spoelbakken en alle toestellen (gecorreleerd

aan de werkbladen) aanwezig zijn bij de opmeting. De kasten dienen goed toegankelijk te zijn. De opmeting kan pas gebeuren nadat alle kasten definitief zijn geplaatst.

PLAATSING

De plaatsing kan pas gebeuren nadat alle kasten naar behoren zijn bevestigd aan de muur of de vloer. Alle nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit, water, gas…) dienen voorzien te zijn. Het met keramiek te bekleden meubilair dient goed toegankelijk te zijn. Indien de oude tablet nog aanwezig is bij de opmeting dient deze uitgebroken te zijn op de dag van de plaatsing. Indien, op de dag van de plaatsing, bovenstaande niet volledig is, zullen wij –in de mate van het mogelijke- proberen om het werk met de beste zorg uit te voeren. Het spreekt voor zich dat dit zal gebeuren in regie. Indien wij een perfecte afwerking niet kunnen garanderen, hebben we het recht de plaatsing niet te laten doorgaan.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 1

De koper wordt geacht de verkoopvoorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of ontvangst van de factuur, ongeacht de aankoopvoorwaarden die de koper op zijn eigen documenten vermeld. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn enkel deze voorwaarden toepasselijk op contractuele relaties tussen koper en verkoper. Elke afwijking van onderhavige algemene voorwaarden moet om geldig te zijn door de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd en zal slecht éénmalig gelden.

ARTIKEL 2

De prijsoffertes zijn ter goeder trouw doch slechts bij benadering opgesteld en dienen slechts ter inlichting. Ze zijn ondermeer aan herziening onderhevig wanneer de lonen en sociale lasten en/of prijzen van de grondstoffen stijgen. Ze zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders bedongen. Iedere prijsofferte vervalt na één maand, tenzij conventionele afwijking. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de koper.

ARTIKEL 3

Behoudens andersluidend beding of overeenkomst, zijn al onze facturen contact betaalbaar ter maatschappelijke zetel te Lichtervelde. De betaling is vereist contant op 30 dagen waarbij geen korting voor contante betaling wordt toegestaan.

ARTIKEL 4

Iedere vertraging in betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar vanaf de vervaldag van de factuur.

ARTIKEL 5

In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 1487,00 EUR. Dit verhogingsbeding zal automatisch worden toegepast, zonder dat enige ingebrekestelling of verwittiging vereist is.

ARTIKEL 6

Alle klachten betreffende de facturen dienen ons schriftelijk en gedetailleerd te bereiken binnen de acht dagen na factuurdatum.

ARTIKEL 7

Alle goederen blijven eigendom van Cimajet bv tot de volledige betaling ervan. De betaalde voorschotten blijven ons verworven.

ARTIKEL 8

De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting gegeven en de vertragingen bij (vb. stakingen, slecht weer, vorst, sneeuw, machinedefect, onregelmatige bevoorrading, overheidsmaatregelen enz..) de levering en/of uitvoering der werken kunnen geen aanleiding geven tot verbreking, weigering van goederen of om het even welke schadevergoeding, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst.

ARTIKEL 9

Alle klachten omtrent de geleverde goederen of uitgevoerde werken dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten aangetekend en uiterlijk binnen de acht dagen na ontvangst van goederen of uitvoering der werken, rechtstreeks aan de vennootschap

worden gericht, met dien verstande dat de goederen geen enkele bewerking of enige andere behandeling mogen hebben ondergaan en dat zij op correcte wijze werden opgeslagen. De koper en de plaatser zijn gehouden alle geleverde materialen te controleren op zichtbare gebreken alvorens tot de plaatsing ervan over te gaan. Elke klacht na plaatsing is onontvankelijk. Klachten ivm verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk in een aangetekend schrijven dat voldoende gemotiveerd is en ter kennis wordt gebracht van de verkoper binnen zes maand vanaf de levering van de goederen en zulks steeds binnen de 15 dagen na het constateren van het gebrek. De bewijslast van de tijdigheid rust bij de koper. Na deze termijn dient elke levering als onherroepelijk en volledig aanvaard te worden beschouwd.

ARTIKEL 10

Iedere verbreking of opzegging van bestelling of contact, geeft de verkoper recht op een schadevergoeding en op de facturatie van de reeds geleverde prestaties aan de overeengekomen tarieven. Bij speciale bestellingen niet op voorraad, die de fabriek reeds hebben verlaten, zal in dit geval de volledige koopprijs verschuldigd zijn. Bij annulatie van de koop door de verkoper, of in geval van weigering tot afname van de goederen, of in geval van wanbetaling heeft Cimajet bv het recht, na ingebrekestelling, het contract te verbreken. De koper is in dit geval een schadevergoeding verschuldigd voor geleden verlies en gederfde winst die forfaitair en onherroepelijk op 30% van de totale waarde van het contract wordt bepaald, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 11

Alle goederen reizen onder de verantwoordelijkheid en op risico van de koper, zelfs wanneer zij franco zijn verkocht.

ARTIKEL 12

Indien op vraag van de opdrachtgever BTW-afwijkingen worden toegestaan die naderhand na controle verkeerd blijken te zijn zal de opdrachtgever de betaling voor zich nemen van de niet geheven BTW en de eventuele bijkomende boete en rente opgelegd door de BTWadministratie.